Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

FAQ (Frequently Asked Questions)

Alle eigenaren van onroerende zaken op het BIZ Eigenarenvereniging Kalverstraat, Heiligeweg e.o. zijn bijdrageplichtig. Uitgesloten zijn onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen. Peildatum is 1 januari van het kalenderjaar, dan wordt vastgesteld wie de bijdrageplichtigen zijn. Gebruikers van meerdere panden betalen voor ieder pand een bijdrage. De hoogte van de BIZ-bijdrage is afhankelijk van WOZ-waarde van de onroerende zaak.
Nee, de heffingsplichtigen moeten zich hier separaat voor aanmelden.
De hoogte van de bijdragen (en daarmee ongeveer het totaalbudget) en aard van de maatregelen zijn als kader vastgelegd. De jaarlijkse activiteiten en verdeling van het budget over de activiteiten worden ieder jaar bepaald door de ALV van de BIZ Eigenarenvereniging Kalverstraat, Heiligeweg e.o.
Als u bijdrageplichtig bent, kunt u zich aanmelden als lid per E-mail op: jeantine.geelhoed@gmail.com
De gemeente blijft verantwoordelijk voor haar eigen diensten binnen het bedrijventerrein. De BIZ vereniging neemt geen taken van de gemeente over, zie uitvoeringsovereenkomst.